Dětský Klíč Šumperk

Dětský Klíč Šumperk

Odlehčovací služby

POSLÁNÍ

Posláním odlehčovací služby je poskytovat sociální službu osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí a umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek.

DLOUHODOBÉ CÍLE

 • Zavést a využívat odlehčovací službu – odlehčovací byt pro osoby s poruchami autistického spektra a osoby o ně pečující. V rámci služby pracovat s klienty individuálně, dle jejich přání, aktuálních schopností a dovedností. Pomocí této služby dosáhnout u klientů samostatnosti v rozhodování, v péči o vlastní osobu, kontaktu se společenským prostředím, v uplatňování oprávněných práv a zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, a tím zajistit sociální začlenění  osob s poruchami autistického spektra i osob pečujících.
 • V rámci odlehčovacích služeb dosáhnout co nejvyšší míry soběstačnosti klientů, schopnosti péče o vlastní osobu, samostatnosti, získání sociálních a pracovních dovedností, poskytovat pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů klientů a při obstarávání osobních záležitostí  klientů a zprostředkovat jim kontakt se společenským prostředím.
 • Poskytovat poradenství v oblasti péče o handicapované děti a integrace zdravotně postižených dětí.

KRÁTKODOBÉ CÍLE

 • Nácvik postupného odloučení od rodiny
 • získat a upevňovat základní hygienické návyky, stravovací návyky, komunikační schopnosti a dovednosti,
 • získat a upevňovat dovednosti spojené s vedením domácnosti – plánování, nákup, příprava jednoduchých jídel, úklid, obsluha jednoduchých domácích spotřebičů, zacházení s penězi,
 • za účasti osobního asistenta umožnit klientům účast na běžném životě a na kulturním a společenském životě společnosti,

Cílová skupina:
-
osoby s kombinovaným postižením
- osoby s PAS.

Komu není odlehčovací služba určena:

Sociální služba není určena osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování akutní zdravotní péče v lůžkovém oddělení zdravotnického zařízení a osobám, které mohou pro akutní nebo nestabilizovanou duševní nemoc nebo závislost ohrozit sebe nebo okolí a jejichž diagnózy vyžadují pobyt v domově se zvláštním režimem či zdravotnickém zařízení. Dále pak osoby s chronickým infekčním onemocněním, osoby závislé na návykových nebo psychotropních látkách. Služby nejsou poskytovány lidem s těžkým smyslovým, tělesným a psychiatrickým onemocněním.
Sociální služby nejsou poskytovány osobě, která projevuje akutně agresivní chování vůči zaměstnancům, klientům a majetku organizace.

Věkové kategorie klientů :
-
děti předškolního věku (3 – 7 let)
- mladší děti (7 – 10 let)
- starší děti (11 – 15 let)
- dorost (16 – 18 let)
- mladí dospělí (19 – 26 let)
- dospělí (27 - 64 let).

Odlehčovací služba obsahuje základní činnosti:
- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
- poskytnutní stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
- poskytnutí ubytování v případě pobytové služby,
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
- sociálně terapeutické činnosti,
- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,
- výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.

Kapacita služby:
- ambulantní - počet klientů - 6
- terénní - počet kilentů - 3
- pobytová - počet klientů - 2, počet lůžek - 2.

Doba poskytování služby:

Formou ambulantní – rozumí se tím služba, za kterou osoba dochází nebo je doprovázena nebo dopravována do zařízení sociálních služeb na adrese:
- Klubovna - Šumperk, Kozinova ul. 35/5,
- Klubovna - 28. října 1280/1, Šumperk,

V době:
Úterý  13.00 – 17.00 hod.
Pátek  13.00 – 17.00 hod.
Na základě individuální poptávky rodiny klienta je služba poskytována v době 7.00 – 19.00 hod.

Formou terénní – rozumí se tím služba, která je poskytována osobě v jejím přirozeném prostředí v době:
Pondělí 15.00 – 18.00 hod.
Pátek   15.00 – 18.00 hod.
Na základě individuální poptávky rodiny klienta je služba poskytována nepřetržitě.

Formou pobytovou - rozumí se tím služby spojené s ubytováním v zařízeních sociálních služeb na adrese:
- Odlehčovací byt - Šumperk, Kozinova ul. 35/5,
- Odlehčovací byt - Jeremenkova 1784/52, Šumperk.

V době:
Pondělí  0:00-9:30, 15:00-23:59 hod.
Úterý     0:00-9:30, 15:00-23:59 hod.
Středa   0:00-9:30, 15:00-23:59 hod.
Čtvrtek  0:00-9:30, 15:00-23:59 hod.
Pátek    0:00-9:30, 15:00-23:59 hod.
Sobota  0:00-9:30 hod.
Na základě individuální poptávky rodiny klienta je služba poskytována nepřetržitě.

Poskytováním této služby organizace umožní rodičům postižených dětí účastnit se běžného společenského života ale i vyřídit si osobní záležitosti. Dětský klíč Šumperk, o.p.s., poskytuje:

1. Ambulantní odlehčovací službu

 • Klubovna - úterý a pátek od 13:00 do 17:00. Klubovna nabízí trávení volného času mimo domov a školní zařízení. Návštěva klubovny zahrnuje procházky, nácviky dle aktuálních potřeb uživatele. Klubovna je vybavena speciálními pomůckami na rozvoj motoriky, houpačkou, ale i neobvyklými hračkami pro celkový rozvoj osobnosti. V klubovně dochází k volné hře bez strukturovaného času, uživatel má tak možnost relaxace a trávení času bez pevně daného režimu.

Klubka_1 Klubka_2 Klubka_3

2. Terénní odlehčovací službu

 • Letní prázdninový pobyt - Ubytování v soukromém domku se zahradou , venkovní trampolínou, bazénem v obci Štědrákova Lhota. Celý pobyt je orientován tak, aby byl pro uživatele atraktivní. Počet klientů je shodný s počtem osobních asistentů.

tábor_2 t14 t17

 • Víkendové pobyty - služba reaguje na poptávku rodin.

VP_1 VP_3 VP_2

 • Poznávací, individuální výlety - možnost trávení času individuálně nabízí uživateli návštěvy do míst a účast na akcích, na které by se díky svému handicapu jen stěží dostal. Organizace je schopna reagovat na nečekaně vzniklé rodinné události v rodině klienta a naplánovat individuální výlet dle specifických požadavků.

IV_1 IV_3 IV_2

3. Pobytovou odlehčovací službu

 • Odlehčovací byt -  tato služba je realizována v počtu jeden uživatel jeden osobní asistent ve dvou odlehčovacích bytech v průběhu celého roku, v pondělí až pátek. V případě potřeby je služba poskytována i o víkendech.
  Pobyt v bytě probíhá pomocí předem připravené struktury – piktogramů - a na základě individuálního plánu klienta, jeho přání a zájmů. Pobyty v bytě jsou zaměřeny na nácvik odloučení klientů od rodiny, nácvik sebeobslužných a sociálních dovedností, nácvik pracovních dovedností a pracovního chování potřebných pro každodenní život, a to zejména v oblasti komunikace, sebeobsluhy, péče o domácnost, sociální oblasti, používání obecních zdrojů, zdokonalování fyzické kondice, motoriky a koordinace a trávení volného času dle individuálních přání klientů.
  V rámci pobytu v bytě si klienti plánují odpolední aktivitu a s asistenty navštěvují různá veřejná místa – bazén, saunu, solnou jeskyni, bowling, kino, divadlo. S asistenty chodí nakupovat potraviny pro přípravu večeře a snídaně, nacvičují výběr potravin, zaplacení. Při návštěvách restaurací a cukráren probíhá nácvik objednání a zaplacení.
 • B_1 B_2 B_3
  B_4 B_5 B_6

ZÁKLADNÍ PRINCIPY NAŠÍ PRÁCE

Aby mohly být naplňovány stanovené cíle každého jednoho klienta, řídí se naše práce těmito principy:

1. Podpora a nezbytná míra péče

Poskytované služby jsou pro uživatele vyžádanou podporou v situacích, ve kterých si sám neporadí, úplná péče je poskytována pouze v situaci, kdy spoluúčast uživatele není možná.

2. Zapojování uživatele do spolurozhodování

Uživatel se individuálně podílí na spolurozhodování o poskytovaných službách,o svém vlastním životě a poskytovatel mu k tomu aktivně nabízí možnosti, je respektován jeho názor.

3. Maximální naplňování práv uživatele

Poskytovatel při poskytování služeb dbá, aby byla zajištěna ochrana práv uživatelů  a tato práva byla maximálně naplňována.

4. Rovné podmínky pro všechny uživatele

Systém sociálních služeb v organizaci dává všem stejné příležitosti a přistupuje spravedlivě ke všem skupinám uživatelů i k jednotlivým složkám služeb.

5. Individualizovaná podpora uživatele

Služby jsou poskytovány na základě dohodnutých osobních cílů a plánu k jejich dosažení, tyto cíle i plány jsou pravidelně hodnoceny a pružně přizpůsobovány aktuální situaci.

6. Zamezení sociálnímu vyloučení uživatele

Poskytované služby směřují k zapojení uživatele do běžné života společnosti, uživatel je podporován při využívání vnějších dostupných služeb.

7. Vnímání osoby uživatele ve všech souvislostech

I když poskytované služby pokrývají jen část potřeb uživatele, jsou vždy plánovány a prováděny i s ohledem na ostatní požadavky a odlišnosti jednotlivých uživatelů, jejich rodinnou situaci, zájmy, vztahové sítě apod.

8. Řešení problémů na základní úrovni

Jakýkoliv problém je vždy řešen nejbližším subjektem na daném místě a na nejnižší možné úrovni rozhodování a řízení, na které jej řešit lze.

9. Týmová spolupráce

Profesionalita poskytovaných služeb vychází z týmové spolupráce všech zainteresovaných profesí uvnitř i vně poskytovatele, důraz je přitom kladen na vzájemný dialog a dohodu.

10. Odpovědnost poskytovatele

Role jednotlivých zaměstnanců zapojených do poskytování sociálních služeb jsou jasně definovány, včetně příslušných kompetencí a z toho plynoucích odpovědností.

11. Bezpečnost a odbornost poskytovaných služeb

Poskytovatel garantuje oboustranně bezpečný způsob poskytování služeb a jejich kvalitu, klade důraz na další vzdělávání zaměstnanců a pravidelné hodnocení zaměstnanců i poskytovaných služeb.

12. Transparentnost při poskytování služeb

Veškerá činnost poskytovatele je jasná, je o ní zajištěna dostatečná informovanost, která umožňuje jak odbornou diskusi, tak i veřejnou kontrolu.

13. Flexibilita poskytovaných sociálních služeb

Poskytování sociálních služeb se přizpůsobuje potřebám uživatele.

14. Ochrana osobních údajů uživatelů při poskytování služeb

Poskytovatel má zpracována pravidla pro ochranu osobních údajů uživatelů a tato pravidla při práci s klienty dodržuje.

 

Soubory ke stažení