Dětský Klíč Šumperk

Dětský Klíč Šumperk

Osobní asistence

POSLÁNÍ

Posláním služby osobní asistence je poskytovaní sociálních služeb osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby, jejich sociální začlenění a účast na běžném životě společnosti. Služba je poskytována v přirozeném sociálním prostředí osob a při činnostech, které osoba potřebuje.

DLOUHODOBÉ CÍLE

 • V rámci služeb osobní asistence dosáhnout co nejvyšší míry soběstačnosti klientů, schopnosti péče o vlastní osobu, samostatnosti, získání sociálních a pracovních dovedností, poskytovat pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů klientů a při obstarávání osobních záležitostí  klientů a zprostředkovat jim kontakt se společenským prostředím.
 • Seznamovat laickou veřejnost s úskalími života postižených dětí a mladistvých, zvláště s poruchami autistického spektra.
 • Poskytovat poradenství v oblasti péče o handicapované děti a integrace zdravotně postižených dětí.

KRÁTKODOBÉ CÍLE

 • za účasti osobního asistenta umožnit klientům účast na běžném životě, na kulturním a společenském životě společnosti,
 • získat komunikační a sociální schopnosti a dovednosti v maximální míře dle možností klienta,
 • získat a upevňovat základní hygienické a stravovací návyky,
 • získat a upevňovat dovednosti spojené s vedením domácnosti – plánování, nákup, příprava jednoduchých jídel, úklid, obsluha jednoduchých domácích spotřebičů, zacházení s penězi,
 • zlepšit fyzickou kondici, koordinaci, jemnou a hrubou motoriku.

Cílová skupina:
-
osoby s kombinovaným postižením
- osoby s PAS.

Komu není služba osobní asistence určena:

Sociální služba není určena osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování akutní zdravotní péče v lůžkovém oddělení zdravotnického zařízení a osobám, které mohou pro akutní nebo nestabilizovanou duševní nemoc nebo závislost ohrozit sebe nebo okolí a jejichž diagnózy vyžadují pobyt v domově se zvláštním režimem či zdravotnickém zařízení. Dále pak osoby s chronickým infekčním onemocněním, osoby závislé na návykových nebo psychotropních látkách. Služby nejsou poskytovány lidem s těžkým smyslovým, tělesným a psychiatrickým onemocněním.
Sociální služby nejsou poskytovány osobě, která projevuje akutně agresivní chování vůči zaměstnancům, klientům a majetku organizace.

Věkové kategorie klientů :
-
děti předškolního věku (3 – 7 let)
- mladší děti (7 – 10 let)
- starší děti (11 – 15 let)
- dorost (16 – 18 let)
- mladí dospělí (19 – 26 let)
- dospělí (27 - 64 let).

Služba osobní asistence obsahuje základní činnosti:
- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
- pomoc při osobní hygieně,
- pomoc při zajištění stravy,
- pomoc při zajištění chodu domácnosti,
- výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Kapacita služby:
- počet klientů - 8.


Služba je poskytována formou terénní
– rozumí se tím služba, která je osobě poskytována v jejím přirozeném sociálním prostředí.

Osobní asistence - doba poskytování sociální služby:

Po 13.00 - 16.00 hod. 
Út  13.00 - 16.00 hod. 
St  13.00 - 16.00 hod.
Čt  13.00 - 16.00 hod.
Na základě individuální poptávky poskytujeme osobní asistenci  v Po - Ne od 7.00 - 19.0 hod.

S podporou osobního asistenta dokáže člověk s autismem navštívit různá místa, vykonávat činnosti  a zúčastnit se akcí,  které by  pro něj byly z důvodu handicapu nedostupné. Klienti mohou využít asistenci Dětského klíče po celý rok dle aktuálních potřeb rodiny a individuálních požadavků.

Osobní asistence do volnočasových aktivit:

 • Tělovýchovný kroužek - probíhá v průběhu školního roku, v pondělí od 14:00 do 16:00 a ve čtvrtek od 13:00 do 15:00 v prostorách tělocvičny 1. ZŠ v Šumperku, na ul. Dr. E. Beneše.  Tělocvična je vybavena speciálními cvičebními pomůckami, mezi nimiž je vytvořeno dostatečně strukturované prostředí umožňující samostatnou orientaci, porozumění a zvládnutí všech cvičebních stanovišť. Asistent přebírá klienta po skončení školního vyučování a předává zákonným zástupcům v 15:00 (v 16:00) u SŠ, ZŠ a MŠ Šumperk.

TV_1 TV_2 TV_3

 • Kroužek jízda na koních - probíhá od dubna do září na Zemědělské usedlosti „Na dobré cestě" v Novém Malíně.

Koně_2 Koně_3

 • Sociální dovednosti - probíhá v průběhu školního roku, vždy ve středu od 14:00 do 15:00 v prostorách kuchyňky a auti-třídy SŠ, ZŠ a MŠ  v Šumperku na ul. Třebízského nebo v klubovně Dětskéh klíče na ul. 28. října 1280/1 v Šumperku, kde probíhají nácviky základních sociálních dovedností zejména v oblasti stravování a sebeobslužných dovedností. Postupuje se podle tzv. procesuálních schémat, v nichž jsou jednotlivé činnosti v obrázcích či fotografiích rozčleněny podle posloupnosti do dílčích kroků. Souběžně s kroužkem probíhá pod vedením asistenta hra s rytmickými hudebními nástroji s prvky muzikoterapie, tzv. autirytmy (cabasa, rumba, deštné hole, jembé apod.)

AR_1 A_2 A_3
K_1 K_2 K_3

 • bowling - je realizován jednou za 14 dní v zábavním centru Maják v Šumperku na Husitské ulici 2, v úterý od 13.00 do 15.00 hod., ve středu od 14.00 do 15.30 hod.

bowling1 bowling3 bowling2

 • snoezelen - je poskytován  v klubovně Dětskéh klíče na ul. 28. října 1280/1 v Šumperku.

Snoezelen je speciální místnost určená k poskytnutí pozitivně naladěného prostředí, které může mít funkci relaxační, poznávací a interakční. Snoezelen nabízí poznání odlišných senzorických zkušeností, atmosféru vzájemné důvěry a bezstarostného uvolnění. Cílem tohoto stimulačního a relaxačního prostředí je umožnit konkrétnímu jedinci autentický zážitek a uspokojit jeho individuální potřeby.

Princip metody

Principem je vytvoření bezpečného stimulujícího prostředí, které nabízí příjemnou atmosféru a smyslové podněty. Prostředí plní funkci relaxační (cílem je celkové uvolnění navozené teplem, vůní, hudbou, tlumeným osvětlením ad.), poznávací (klientům umožňuje např. přemisťovat se, lézt, houpat se, schovávat se, objevovat ), interakční (stimuluje a vybízí k aktivitě, např. spustit masážní stroj, zhasnout).

V edukačním procesu slouží také jako podpůrné pedagogické opatření, zprostředkovává základní zkušenosti těla, rozvíjí motoriku, podporuje rozvoj v oblasti vnímání, poznávání a emocionality. Zároveň může sloužit jako nabídka pro trávení volného času, ke zklidnění a k relaxaci.  Umožňuje vystoupit z běžného prostředí do bezpečných prostor, kde může klient dobrovolně využít nabízených smyslových podnětů a kde „ se ni nemusí a vše je dovoleno“.

Účinky

Pobyt v prostorách snoezelenu  efektivně působí na zdraví klienta , uvolňuje, uklidňuje, odstraňuje strach, vnitřně člověka organizuje, vyvolává pocity jistoty, ale současně aktivuje, probouzí zájem, řídí a uspořádává podněty  a nové zkušenosti.

Vybavení snoezelenu

Jedná se o multisenzorickou místnost, která by měla být bezpečná, bezbariérová, dostatečně izolována od rušivých vlivů okolí, zatemněná. Vzhled a vybavení místnosti není přesně určeno. Zařízení by mělo být jednoduché s možností variability, se snadnou údržbou (omyvatelné).  Nemělo by chybět vodní lůžko s pevným ochozem, zrcadla, prostředky pro docílení různých světelných efektů (světelná terapie). Místnost by měla podporovat sluchové vnímání (muzikoterapie), dále pak stimulovat čich (aromaterapie), chuť, hmat.

Zásady při práci v snoezelenu

Hlavní zásadou při práci v prostorách snoezelenu je udržet mezilidský kontakt ke klientovi, respektovat jeho přání a potřeby  a akceptovat jeho individuální potřeby. Terapie by měla mít určitou strukturu (přivítání při zahájení, vlastní terapie, rozloučení), měla by být terapeutem připravena a zabezpečena.  Klient by měl mít v terapeuta důvěru. Terapeut musí být seznámen s diagnozou, anamnézou a aktuálním zdravotním stavem klienta. Obzvláště důležitá je dobrovolnost aktivit, nikoho do ničeho nenutit, vše se děje dle potřeb klienta. Terapeut by měl mít notnou dávku empatie, společně s klientem hledají takové způsoby stimulace, které jsou přirozené a příjemné (každý kontakt a vztah navázaný v tomto intimním prostředí má smysl a význam pro oba dva). Terapeut nabízí svobodu projevu“ nic se nemusí, ale může“, zde má klient svobodu, volnost  být sám sebou a jednat dle svých potřeb. Terapeut by proto neměl do snoezelenu vnášet příliš své představy a normy.

sn1 sn2 sn3

ZÁKLADNÍ PRINCIPY NAŠÍ PRÁCE

Aby mohly být naplňovány stanovené cíle každého jednoho klienta, řídí se naše práce těmito principy:

1. Podpora a nezbytná míra péče

Poskytované služby jsou pro uživatele vyžádanou podporou v situacích, ve kterých si sám neporadí, úplná péče je poskytována pouze v situaci, kdy spoluúčast uživatele není možná.

2. Zapojování uživatele do spolurozhodování

Uživatel se individuálně podílí na spolurozhodování o poskytovaných službách,o svém vlastním životě a poskytovatel mu k tomu aktivně nabízí možnosti, je respektován jeho názor.

3. Maximální naplňování práv uživatele

Poskytovatel při poskytování služeb dbá, aby byla zajištěna ochrana práv uživatelů  a tato práva byla maximálně naplňována.

4. Rovné podmínky pro všechny uživatele

Systém sociálních služeb v organizaci dává všem stejné příležitosti a přistupuje spravedlivě ke všem skupinám uživatelů i k jednotlivým složkám služeb.

5. Individualizovaná podpora uživatele

Služby jsou poskytovány na základě dohodnutých osobních cílů a plánu k jejich dosažení, tyto cíle i plány jsou pravidelně hodnoceny a pružně přizpůsobovány aktuální situaci.

6. Zamezení sociálnímu vyloučení uživatele

Poskytované služby směřují k zapojení uživatele do běžné života společnosti, uživatel je podporován při využívání vnějších dostupných služeb.

7. Vnímání osoby uživatele ve všech souvislostech

I když poskytované služby pokrývají jen část potřeb uživatele, jsou vždy plánovány a prováděny i s ohledem na ostatní požadavky a odlišnosti jednotlivých uživatelů, jejich rodinnou situaci, zájmy, vztahové sítě apod.

8. Řešení problémů na základní úrovni

Jakýkoliv problém je vždy řešen nejbližším subjektem na daném místě a na nejnižší možné úrovni rozhodování a řízení, na které jej řešit lze.

9. Týmová spolupráce

Profesionalita poskytovaných služeb vychází z týmové spolupráce všech zainteresovaných profesí uvnitř i vně poskytovatele, důraz je přitom kladen na vzájemný dialog a dohodu.

10. Odpovědnost poskytovatele

Role jednotlivých zaměstnanců zapojených do poskytování sociálních služeb jsou jasně definovány, včetně příslušných kompetencí a z toho plynoucích odpovědností.

11. Bezpečnost a odbornost poskytovaných služeb

Poskytovatel garantuje oboustranně bezpečný způsob poskytování služeb a jejich kvalitu, klade důraz na další vzdělávání zaměstnanců a pravidelné hodnocení zaměstnanců i poskytovaných služeb.

12. Transparentnost při poskytování služeb

Veškerá činnost poskytovatele je jasná, je o ní zajištěna dostatečná informovanost, která umožňuje jak odbornou diskusi, tak i veřejnou kontrolu.

13. Flexibilita poskytovaných sociálních služeb

Poskytování sociálních služeb se přizpůsobuje potřebám uživatele.

14. Ochrana osobních údajů uživatelů při poskytování služeb

Poskytovatel má zpracována pravidla pro ochranu osobních údajů uživatelů a tato pravidla při práci s klienty dodržuje.

Soubory ke stažení