Dětský Klíč Šumperk

Dětský Klíč Šumperk

Sociální rehabilitace

POSLÁNÍ

Prostřednictvím sociální rehabilitace umožnit získat osobám s PAS soubor specifických činností směřujících k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti, a to rozvojem jejich specifických schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem výkonu běžných, pro samostatný život nezbytných činností alternativním způsobem využívajícím zachovaných schopností, potenciálů a kompetencí.

DLOUHODOBÉ CÍLE

 • Hlavním cílem služby je vytvořit podmínky pro uspokojování přirozených potřeb dospívajících uživatelů s diagnózou porucha autistického spektra, a to formou podpory a pomoci při zvládání péče o vlastní osobu a kontaktu se společenským prostředím, rozvojem jejich specifických schopností a dovedností a nácvikem běžných, pro samostatný život nezbytných činností,  vedoucích k soběstačnosti, nezávislosti a samostatnosti, potřebných pro jejich plnohodnotný život a v životních situacích, které mohou člověka vyřazovat z běžného života, a jejich sociální začlenění.
 • V rámci terénní a ambulantní služby sociální rehabilitace dosáhnout co nejvyšší míry samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti klientů, a to zejména schopnosti péče o vlastní osobu, samostatnosti, získání sociálních a pracovních dovedností; poskytovat pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů klientů a při obstarávání osobních záležitostí  klientů a zprostředkovat jim kontakt se společenským prostředím, rozvojem jejich specifických schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem výkonu běžných, pro samostatný život nezbytných činností alternativním způsobem využívajícím zachovaných schopností, potenciálu a kompetencí.
 • Umožnit dospívajícím uživatelům s diagnózou porucha autistického spektra získávat a rozvíjet své pracovní a sociální dovednosti prostřednictvím zavedení služby sociální rehabilitace, v rámci které by dospívající získali možnost vyzkoušet si práci v organizacích, institucích a firmách na otevřeném trhu práce formou bezplatné stáže nebo dobrovolnictví na pracovištích těchto organizací.
 • Prostřednictvím nácviku a upevňování pracovních dovedností zvýšit šanci uživatelů na  pracovní uplatnění na otevřeném trhu práce.
 • Poskytnout poradenství a podporu uživatelům v zájmu pracovního uplatnění na otevřeném trhu práce a podporu při vyhledávání vhodného místa.

KRÁTKODOBÉ CÍLE

 • Získat pracovní návyky a dovednosti v zařízení Městská knihovna Šumperk, Charita Šumperk a Dětský klíč Šumperk
 • získat a upevnit si sebeobslužné dovednosti
 • zprostředkovat kontakt se společenským prostředím a umožnit účast na běžném životě společnosti.

Cílová skupina:
- osoby s kombinovaným postižením
- osoby s PAS
- osoby s mentálním postižením.

Komu není služba sociální rehabilitace určena:

Sociální služba není určena osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování akutní zdravotní péče v lůžkovém oddělení zdravotnického zařízení a osobám, které mohou pro akutní nebo nestabilizovanou duševní nemoc nebo závislost ohrozit sebe nebo okolí a jejichž diagnózy vyžadují pobyt v domově se zvláštním režimem či zdravotnickém zařízení. Dále pak osoby s chronickým infekčním onemocněním, osoby závislé na návykových nebo psychotropních látkách. Služby nejsou poskytovány lidem s těžkým smyslovým, tělesným a psychiatrickým onemocněním.
Sociální služby nejsou poskytovány osobě, která projevuje akutně agresivní chování vůči zaměstnancům, klientům a majetku organizace.

Věkové kategorie klientů :
- dorost (15 – 18 let)
- mladí dospělí (19 – 26 let)
- dospělí (27 - 64 let).

Základní činnosti služby sociální rehabilitace:

 • nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnost a další činnosti vedoucí k sociálnímu začlenění – konkrétně nácvik hygienických návyků,  péče o domácnost, samostatného pohybu včetně orientace ve vnitřním i venkovním prostoru,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – doprovázení do školy, školských zařízení, zaměstnání, k lékaři, do zájmových aktivit a doprovázení zpět, nácvik využívání dopravních prostředků, nácvik chování v různých společenských situacích, nácvik běžných a alternativních způsobů komunikace, kontaktu a práce s informacemi,
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti – upevňování získaných motorických, psychických a sociálních dovedností,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Doba poskytování sociální služby:

Formou ambulantní – rozumí se tím služba, za kterou osoba dochází nebo je doprovázena nebo dopravována do zařízení sociálních služeb na adrese:
- Šumperk, Kozinova ul. 35/5
- 28. října 1280/1, Šumperk.

V době:
Po         13.00 – 17.00 hod.
Út         13.00 – 17.00 hod.
St         13.00 – 17.00 hod.
Čt         13.00 – 17.00 hod.
Pá         13.00 – 17.00 hod.

Formou terénní – rozumí se tím služba, která je poskytována osobě v jejím přirozeném prostředí.
V době:
Po         13.00 – 17.00 hod.
Út         13.00 – 17.00 hod.
St         13.00 – 17.00 hod.
Čt         13.00 – 17.00 hod.
Pá         13.00 – 17.00 hod.
Na základě individuální poptávky poskytujeme terénní službu v Po – Ne od 7.00 do 19.00 hod.

Kapacita poskytované služby:
- ambulantní - počet klientů - 4
- terénní - počet klientů - 2.

charita1 charita2 charita3

Organizace, které s námi spolupracují v rámci sociální rehabilitace:

Havlíček - logo knihovna charita

 

ZÁKLADNÍ PRINCIPY NAŠÍ PRÁCE

Aby mohly být naplňovány stanovené cíle každého jednoho klienta, řídí se naše práce těmito principy:

1. Podpora a nezbytná míra péče

Poskytované služby jsou pro uživatele vyžádanou podporou v situacích, ve kterých si sám neporadí, úplná péče je poskytována pouze v situaci, kdy spoluúčast uživatele není možná.

2. Zapojování uživatele do spolurozhodování

Uživatel se individuálně podílí na spolurozhodování o poskytovaných službách,o svém vlastním životě a poskytovatel mu k tomu aktivně nabízí možnosti, je respektován jeho názor.

3. Maximální naplňování práv uživatele

Poskytovatel při poskytování služeb dbá, aby byla zajištěna ochrana práv uživatelů  a tato práva byla maximálně naplňována.

4. Rovné podmínky pro všechny uživatele

Systém sociálních služeb v organizaci dává všem stejné příležitosti a přistupuje spravedlivě ke všem skupinám uživatelů i k jednotlivým složkám služeb.

5. Individualizovaná podpora uživatele

Služby jsou poskytovány na základě dohodnutých osobních cílů a plánu k jejich dosažení, tyto cíle i plány jsou pravidelně hodnoceny a pružně přizpůsobovány aktuální situaci.

6. Zamezení sociálnímu vyloučení uživatele

Poskytované služby směřují k zapojení uživatele do běžné života společnosti, uživatel je podporován při využívání vnějších dostupných služeb.

7. Vnímání osoby uživatele ve všech souvislostech

I když poskytované služby pokrývají jen část potřeb uživatele, jsou vždy plánovány a prováděny i s ohledem na ostatní požadavky a odlišnosti jednotlivých uživatelů, jejich rodinnou situaci, zájmy, vztahové sítě apod.

8. Řešení problémů na základní úrovni

Jakýkoliv problém je vždy řešen nejbližším subjektem na daném místě a na nejnižší možné úrovni rozhodování a řízení, na které jej řešit lze.

9. Týmová spolupráce

Profesionalita poskytovaných služeb vychází z týmové spolupráce všech zainteresovaných profesí uvnitř i vně poskytovatele, důraz je přitom kladen na vzájemný dialog a dohodu.

10. Odpovědnost poskytovatele

Role jednotlivých zaměstnanců zapojených do poskytování sociálních služeb jsou jasně definovány, včetně příslušných kompetencí a z toho plynoucích odpovědností.

11. Bezpečnost a odbornost poskytovaných služeb

Poskytovatel garantuje oboustranně bezpečný způsob poskytování služeb a jejich kvalitu, klade důraz na další vzdělávání zaměstnanců a pravidelné hodnocení zaměstnanců i poskytovaných služeb.

12. Transparentnost při poskytování služeb

Veškerá činnost poskytovatele je jasná, je o ní zajištěna dostatečná informovanost, která umožňuje jak odbornou diskusi, tak i veřejnou kontrolu.

13. Flexibilita poskytovaných sociálních služeb

Poskytování sociálních služeb se přizpůsobuje potřebám uživatele.

14. Ochrana osobních údajů uživatelů při poskytování služeb

Poskytovatel má zpracována pravidla pro ochranu osobních údajů uživatelů a tato pravidla při práci s klienty dodržuje.