Dětský Klíč Šumperk

Dětský Klíč Šumperk

Ukončené projekty

Odlehčovací služba pro dvojčata s autismem

NROS

Projekt reaguje na obtížnou situaci v rodině s dvojčaty s autismem. Cílem projektu je odlehčení rodině v náročné péči o děti-dvojčata s autismem, umožnit matce odpočinek a možnost soustředit se na péči o nejmladší dítě. V rámci projektu nabízíme rodině odlehčovací službu - aktivity v klubovně a pobyt v odlehčovacím bytě. Jedná se o krátkodobý pobyt (na 1 noc) dětí mimo vlastní domov s osobním asistentem. Projekt bude realizován po dobu 12 měsíců, chlapci budou moci byt využívat 2x v měsíci.

Finanční příspěvek bude použit na mzdové náklady.

Projekt  je podpořen z prostředků sbírky Pomozte dětem organizované Českou televizí a Nadací rozvoje občanské společnosti a je  realizován v období od 1. 3. 2017 do 28. 2. 2018.

 

 

Volný čas dětí a mládeže s autismem

mšmt_1

Projekt byl zaměřen na podporu zájmových aktivit dětí a mládeže s diagnózou poruchy autistického spektra (PAS) ve volném čase. V projektu byly pro děti/mládež s PAS připraveny takové aktivity, ve kterých se mohli rozvíjet a zdokonalovat se. Integrace těmto dětem/mládeži s PAS umožnila rychlejší adaptaci v cizím prostředí, učila je být více samostatné, lépe komunikovat s okolím. Tím se zvyšuje také jejich šance na plnohodnotný život a uplatnění v dospělosti.

 

Obec Rapotín

Obcí Rapotín nám byla poskytnuta dotace na úhradu výdajů spojených s činností organizace, jejíž činnost má přínos pro obyvatele na území obce Rapotín. Více informací o obci http://www.rapotin.cz

 

 

Ozdravný pobyt pro děti a mladistvé s autismem

logo_KrOL

Cílem projektu bylo uskutečnit pobyt pro děti s poruchami autistického spektra, které se  z důvodu svého postižení a kvůli problémovému chování nemohly zúčastnit jiných pobytů a táborů. Děti s PAS se zúčastnily letního pobytu ve Štědrákově Lhotě. Letní pobyt  proběhl ve dvou 5denních navazujících turnusech v době od 6.8. do 14.8.2016. Pobyt vedla vedoucí osobní asistence, tým doplňovali osobní asistenti. Asistenti se spolu s vedoucím týmu podíleli na zajištění programu pobytů, pracovali s uživateli na rozvoji sebeobsluhy, komunikace a sociálních dovedností a celodenně o uživatele pečovali. Rodiny pečující o dítě s PAS tak získají čas k odpočinku, regeneraci sil a možnost vykonávat jiné činnosti, než je jen péče o dítě s postižením.

 

Podpora dětí s autismem

logo Naše dítě

Projekt usiluje o vytvoření nabídky každodenních cílených aktivit, které mají komplexně podpořit rozvoj schopností dětí s diagnózou PAS v oblasti vnímání, motoriky, sociální komunikace a samostatnosti.

Projekt je rozdělen do jednotlivých aktivit z oblasti každodenního života. Aktivity se adaptují na aktuální potřeby dětí s PAS a také na prostředí, ve kterém probíhají. Aktivity probíhají prostřednictvím her, které jsou nezbytným prostředkem pro rozvoj dítěte. Konkrétní aktivity:
- cvičení praktického života - návyky pracovních a sociálních dovedností, rozvoj pohybové dovednosti,
-  rozvoj hrubé a jemné motoriky, celková koordinace pohybů;
- smyslový materiál - tříbení a rozvíjení smyslů;
- komunikace dětí - vytváření slovní zásoby, schopnost dětí porozumět řeči.

Cílem poskytovaných aktivit není jen rozvoj a získání nových dovedností, ale také relaxace a zábava. Při aktivitách děti s PAS doprovází osobní asistenti.

Projekt je realizován od 1.7.2015 – 30.6.2016.

 

Rozsviťme se modře - Modrý duben v Šumperku

logo_KrOL

Od Olomouckého kraje jsme v rámci Dotačního programu pro sociální oblast  a dotačního titulu Podpora aktivit směřující k sociálnímu začleňování obdrželi dotační příspěvek na osvětovou kampaň „Rozviťme se modře“. Jejím cílem bylo zvýšit povědomí veřejnosti o problematice poruch autistického spektra a vyjádřit podporu lidem právě s touto poruchou a jejich blízkým.

Akcí Rozviťme se modře byly zahájeny Dny osvěty o autismu, které se konají každoročně v dubnu a směřují k 2.4., k datu, které vyhlásila OSN Světovým dnem pro porozumění autismu.V tyto dny jsme pořádali akce na podporu zkvalitnění života osob s PAS.

 

Odlehčovací služba pro dvojčata s autismem

NROS

Projekt reaguje na obtížnou situaci v rodině s dvojčaty s autismem. Cílem projektu je odlehčení rodině v náročné péči o děti-dvojčata s autismem, umožnit matce odpočinek a možnost soustředit se na péči o nejmladší dítě. V rámci projektu nabízíme rodině odlehčovací službu - aktivity v klubovně a pobyt v odlehčovacím bytě. Jedná se o krátkodobý pobyt (na 1 noc) dětí mimo vlastní domov s osobním asistentem. Projekt bude realizován po dobu 12 měsíců, chlapci budou moci byt využívat 2 -3x v měsíci.

Finanční příspěvek bude použit na mzdové náklady.

Projekt  je podpořen z prostředků sbírky Pomozte dětem organizované Českou televizí a Nadací rozvoje občanské společnosti a je  realizován v období od 1. 3. 2015 do 28. 2. 2016.

 

Víkendové pobyty pro děti s autismem

Nadace DUHA

Cílem projektu je uspořádat víkendové pobyty pro děti a mladistvé s PAS. Program na víkend bude přizpůsoben složení dětí/mladistvých – jejich věku, zálibám, ale také omezením vyplývajícím z jejich handicapu.

Po dobu celého pobytu o děti pečují osobní asistenti, kteří jim připravují individuální program, přizpůsobený jejich věku a schopnostem. Každé dítě doprovází osobní asistent, který mu pomáhá orientovat se v základních životních situacích, iniciativně si všímá jeho potřeb. Vede ho ke správným sebeobslužným návykům a sociálním dovednostem. Víkendový pobyt je z důvodu specifik autismu dětí/mladistvých vysoce individualizovaný a uskutečňuje se na bázi 1 klient - 1 asistent.

 

siemens

Společnost Siemens, s.r.o. poskytla Dětskému klíči finanční dar na projekt „nákup PC programu pro zhotovování a tisk komunikačních obrázků (piktogramů) pro děti s autismem“. Piktogramy jsou určeny především pro děti s PAS, které se nemohou dorozumívat mluvenou řečí. Komunikační obrázky můžeme  používat kdekoliv – v klubovně, v tělocvičně, na výletě, v obchodě.

 

 

Osobní asistence pro děti s autismem

nros1

Cílem projektu je umožnit dětem s PAS aktivně a smysluplně trávit volný čas. Dílčím cílem projektu je posílení schopností soběstačnosti, sebeobsluhy, rozvoj motorických dovedností, rozvoj sociální komunikace.

Projekt napomáhá zapojit děti s autismem do zájmových kroužků za podpory osobních asistentů. Aktivity projektu jsou zaměřeny na rozvoj dětí a na minimalizaci dopadu zdravotního postižení na vývoj dítěte. Integrace umožní dítěti rychlejší adaptaci v cizím prostředí, učí se být samostatné, lépe komunikovat s okolím. Tím se zvyšuje jeho šance na plnohodnotný život.

Finanční  příspěvek  bude použit  na  mzdové náklady, nákup pomůcek a hraček pro děti a  částečnou  úhradu  pronájmu tělocvičny a stáje.

Projekt  je  podpořen z prostředků sbírky Pomozte dětem organizované Českou televizí a Nadací rozvoje občanské společnosti a je  realizován v období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015.

 

 

Rozvoj dovedností u dětí s autismem

mšmt_1

Základním cílem projektu je zapojení dětí a mládeže s handicapem, především s poruchami

autistického spektra do zájmového a neformálního vzdělávání, které probíhá mimo školu. Dílčím cílem projektu je snaha dále rozvíjet a prohlubovat klíčové schopnosti dětí a mládeže s PAS, získat nové zkušenosti a osvojit si důležité životní dovednosti.

Projekt je rozdělen do jednotlivých částí - klíčových aktivit z oblasti každodenního života. Aktivity se adaptují na aktuální potřeby dětí a mládeže s handicapem a také na prostředí, ve kterém probíhají. Zájmové a neformální vzdělávání probíhá prostřednictvím her, které jsou nezbytným prostředkem pro rozvoj dítěte. Konkrétní aktivity:

  • cvičení praktického života - návyky pracovních a sociálních dovedností, rozvoj, koordinace  pohybu;
  • smyslový materiál - tříbení a rozvíjení smyslů;
  • komunikace dětí  - vytváření slovní zásoby, schopnost porozumět řeči.

Zájmové a neformální vzdělávání pro cílovou skupinu děti a mládež s poruchami autistického spektra skýtá významnou příležitost pro navázání sociálních vztahů, pravidelnost činností, možnost vybrat si činnost podle svého přání.

 

logo_KrOL

Na zajištění sociálních služeb na území Olomouckého kraje v roce 2015 byla Dětskému klíči poskytnuta účelová dotace z prostředků účelové státní dotace. Dotace byla poskytnuta na běžné výdaje související s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb. Jedná se o osobní asistenci, odlehčovací službu a sociální rehabilitaci.

 

logo_KrOL

Na zajištění sociálních služeb na území Olomouckého kraje v roce 2015 nám z finančních prostředků Olomouckého kraje byla poskytnuta dotace na běžné výdaje související s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb. Finanční prostředky byly poskytnuty na odlehčovací služby.

 

sumperk_3

V roce 2015 jsme na činnost Dětského klíče obdrželi dotaci od města Šumperka. Projekt je zaměřen k zajišťování a poskytování služby osobní asistence a odlehčovací služby a také k organizaci volnočasových aktivit pro děti a mladé lidi s poruchami autistického spektra. Finanční příspěvek bude použit na pomůcky a hračky pro děti a částečně na úhradu provozních nákladů.

 

sumperk_3

Na zajištění poskytování sociáních služeb Dětského klíče v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách jsme od Města Šumperk obdrželi také dotaci na osobní asistenci a odlehčovací služby.

 

Obec Vikýřovice

Obcí Vikýřovice nám byla poskytnuta dotace na úhradu výdajů spojených s činností organizace, jejíž činnost má přínos pro obyvatele na území obce Vikýřovice. Více informací o obci http://www.vikyrovice.cz


Město Zábřeh

Město Zábřeh poskytlo Dětskému klíči neinvestiční dotaci na rok 2015 na úhradu výdajů souvisejících s celoroční činností organizace pro klienta z města Zábřeha. Více informací o městu http://www.zabreh.cz

Obec Paseka

Obec Paseka poskytla Dětskému klíči dotaci na zajištění činnosti společnosti v roce 2015. Více informací o obci http://obecpaseka.cz

 

Daneček

NROS

Pro období 1.3.2014 –28.2.2015 jsme od NROS obdrželi finanční příspěvek na projekt  „Osobní asistence pro Danečka“. Cílem projektu bylo umožnit chlapci navštěvovat volnočasové aktivity a účastnit se letního pobytu pro děti s autismem. Aktivity byly realizovány za doprovodu asistenta, který chlapci pomáhá při činnostech, které sám nezvládá. Dílčím cílem projektu bylo poskytnout matce prostor pro odpočinek a regeneraci sil.

Příspěvek bude použit na úhradu mzdových nákladů pracovníků v sociálních službách.

Projekt byl financován ze sbírky Pomozte dětem organizované Českou televizí a Nadací rozvoje občanské společnosti.

 

Sociální rehabilitace

ESF

Službu sociální rehabilitace poskytuje Dětský klíč Šumperk, o.p.s. v rámci projektu Olomouckého kraje „Vybrané služby sociální prevence v Olomouckém kraji“ v období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2014.

Sociální rehabilitace je poskytována formou ambulantních a terénních služeb. V rámci projektu poskytujeme následující základní činnosti:

  • nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnost a další činnosti vedoucí k sociálnímu začlenění – konkrétně nácvik hygienických návyků,  péče o domácnost, samostatného pohybu včetně orientace ve vnitřním i venkovním prostoru,
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – doprovázení do školy, školských zařízení, zaměstnání, k lékaři, do zájmových aktivit a doprovázení zpět, nácvik využívání dopravních prostředků, nácvik chování v různých společenských situacích, nácvik běžných a alternativních způsobů komunikace, kontaktu a práce s informacemi,
  • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti – upevňování získaných motorických, psychických a sociálních dovedností,
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou osoby z regionu Šumperk se zdravotním postižením zejména s diagnózou poruchy autistického spektra ve věku 15 – 26 let.

Cena služby

Služba je poskytována bezplatně.

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 

mšmt_1

Základním cílem projektu je zapojení dětí a mládeže s handicapem do oblasti neformálního vzdělávání, které probíhá mimo školu. Dílčím cílem projektu je snaha dále rozvíjet a prohlubovat klíčové schopnosti dětí a mládeže s handicapem, získat nové zkušenosti a osvojit si důležité životní dovednosti.

Projekt je rozdělen do jednotlivých částí - klíčových aktivit z oblasti každodenního života. Aktivity se adaptují na aktuální potřeby dětí a mládeže s handicapem a také na prostředí, ve kterém probíhají. Vzdělávání probíhá prostřednictvím her, které jsou nezbytným prostředkem pro rozvoj dítěte. Konkrétní aktivity:

  • cvičení praktického života - návyky pracovních a sociálních dovedností, rozvoj koordinace  pohybu;
  • smyslový materiál - tříbení a rozvíjení smyslů;
  • řeč - vytváření slovní zásoby, schopnost porozumět řeči.

Neformální vzdělávání pro cílovou skupinu děti a mládež s poruchami autistického spektra skýtá významnou příležitost pro navázání sociálních vztahů, pravidelnost činností, možnost vybrat si činnost podle svého přání.

Projekt je realizován od 1.1.2014 do 31.12. 2014.

 

Město Šumperk

sumperk_3

V roce 2014 jsme na činnost Dětského klíče obdrželi dotaci od města Šumperka. Projekt je zaměřen k zajišťování a poskytování služby osobní asistence a odlehčovací služby a také k organizaci volnočasových aktivit pro děti a mladé lidi s poruchami autistického spektra.

Finanční příspěvek ve výši 25 000,- Kč bude použit na pomůcky a hračky pro děti a částečně na úhradu provozních nákladů.

 

 

nros1

 

Mája

Pro období 1.11.2013 – 31.10.2014 jsme od NROS obdrželi finanční příspěvek na projekt „MÁJA“. Cílem projektu je umožnit Máje pravidelně navštěvovat volnočasové aktivity a účastnit se letního pobytu pro děti s autismem. Při činnostech, které dívka kvůli svému handicapu není schopna sama zvládnout, pomáhá na základě individuálního plánu osobní asistent. Mája tak je motivována k rozvoji a udržení stávajících schopností a dovedností, může trávit volný čas mezi vrstevníky. Dílčím cílem projektu je poskytnout matce prostor pro odpočinek a regeneraci sil.

Projekt je financován ze sbírky Pomozte dětem organizované Českou televizí a Nadací rozvoje občanské společnosti.

 

vigo

Odlehčovací služba pro Marečka – projekt je zaměřen na odlehčovací služby pro chlapce s autismem. Cílem projektu je podpora chlapce v jeho snaze o posílení návyků pro interakci ve standartním životě a pomoc rodině. Odlehčovací služba probíhá v odpoledních hodinách, zajišťuje ji osobní asistentka dle potřeb Marka a jeho rodiny.

 

 

mpsv

MPSV

 

V roce 2013 jsme obdrželi dotace ze státního rozpočtu na poskytování sociálních služeb – služba osobní asistence a odlehčovací služby. Osobní asistenci poskytujeme dětem a mladým lidem, které z důvodu dg. poruchy autistického spektra, potřebují pomoc osobního asistenta. Dětem a mladým dospělým s autismem zajišťujeme také osobní asistenci do volnočasových aktivit.

Posláním odlehčovací služby Dětského klíče je poskytnout na přechodnou dobu péči dětem s PAS, které potřebují vysokou míru podpory během celého dne a nemohou zůstat sami ve svém přirozeném domácím prostředí. Odlehčovací služby poskytujeme pobytové, terénní a ambulantní. V rámci služby realizujeme víkendové pobyty, výlety, děti navštěvují aktivity v klubovně. Podle potřeb rodin a našich personálních možností realizujeme odlehčovací pobyty různého rozsahu v odlehčovacím bytě pro děti s autismem.

Poskytnutá dotace bude čerpána na mzdové prostředky a provozní náklady. Projekt je realizován od 1.1.2013 – 31.12.2013.

logo_KrOL

Odlehčovací služby- projekt vznikl v rámci příspěvkového programu Krajského úřadu Olomouckého kraje - dotační program Podpora poskytování sociálních služeb a aktivit zaměřených na sociální začleňování pro rok 2013. Hlavním cílem projektu bylo poskytnout odlehčovací službu převážně v  odlehčovacím bytě klientům s PAS. S dítětem byl vždy jeden asistent, který zajišťoval dítěti program, pracoval na rozvoji sebeobsluhy, komunikace a sociálních dovedností. Asistent také zajišťoval chod domácnosti. Smyslem služby bylo umožnit pečujícím osobám prostor pro odpočinek a vyřizování osobních záležitostí.

logo_KrOL

Prázdninový pobyt pro děti s autismem - cílem projektu bylo uskutečnit pobyt pro děti s poruchami autistického spektra, které se  z důvodu svého postižení a kvůli problémovému chování nemohly zúčastnit jiných pobytů a táborů. Děti s PAS se zúčastnily letního pobytu ve Štědrákově Lhotě. Letní pobyt  proběhl ve dvou 5denních navazujících turnusech v době od  10.8. do 18.8.2013. Pobyt vedla vedoucí osobní asistence, tým doplňovali osobní asistenti. Asistenti se spolu s vedoucím týmu podíleli na zajištění programu pobytů, pracovali s uživateli na rozvoji sebeobsluhy, komunikace a sociálních dovedností a celodenně o uživatele pečovali. Rodiny pečující o dítě s PAS tak získají čas k odpočinku, regeneraci sil a možnost vykonávat jiné činnosti, než je jen péče o dítě s postižením.

 

sumperk_3

Město Šumperk

 

V roce 2013 jsme na činnost Dětského klíče obdrželi dotaci od města Šumperka. Projekt je zaměřen k zajišťování a poskytování služby osobní asistence a odlehčovací služby a také k organizaci volnočasových aktivit pro děti a mladé lidi s poruchami autistického spektra.

Finanční příspěvek ve výši 30 000,- Kč bude použit na pomůcky a hračky pro děti a částečně na úhradu provozních nákladů.

 

 

ESF

Projekt CZ.1.04/2.1.00/03.00015

Vzdělávejte se pro růst! – pracovní příležitosti

Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond?

V letech 2012 - 2014 jsou vyhrazována společensky účelná pracovní místa (SÚPM) také v rámci projektu Vzdělávejte se pro růst! – pracovní příležitosti. Tento projekt je v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

V období od  3.6.2013 do  30.11.2013 bylo u  zaměstnavatele  Dětský klíč Šumperk, o.p.s. v rámci projektu podpořeno 1vyhrazené pracovní místo na SÚPM částkou  71.870,- Kč, z toho výše příspěvku z Evropského sociálního fondu činila 85%, tj.61089,50 Kč a ze státního rozpočtu České republiky činila 15%,  tj  10780,50 Kč.

 

nros1

Mája

Pro období 1.11.2012 – 31.10.2013 jsme od NROS obdrželi finanční příspěvek na projekt  „MÁJA“. Cílem projektu je umožnit Máje pravidelně navštěvovat volnočasové aktivity a účastnit se letního pobytu pro děti s autismem. Při činnostech, které dívka kvůli svému handicapu není schopna sama zvládnout, pomáhá na základě individuálního plánu osobní asistent.  Mája tak bude motivována k rozvoji a udržení stávajících schopností a dovedností, může trávit volný čas mezi vrstevníky. Dílčím cílem projektu je poskytnout matce prostor pro odpočinek a regeneraci sil.

Projekt je financován ze sbírky Pomozte dětem organizované Českou televizí a Nadací rozvoje občanské společnosti.

 

sumperk_3

Město Šumperk

Na činnost Dětského klíče jsme obdrželi pro rok 2012 dotaci od města Šumperka. Projekt je zaměřen k zajišťování a poskytování služby osobní asistence a odlehčovací služby a také k organizaci volnočasových aktivit pro děti a mladé lidi s poruchami autistického spektra.

Finanční příspěvek ve výši 20 000,- Kč bude použit na pomůcky a hračky pro děti a částečně na úhradu provozních nákladů.

 

mpsv

MPSV

Na základě žádosti jsme obdrželi dotace ze státního rozpočtu na poskytování sociálních služeb – služba osobní asistence a odlehčovací služby. Osobní asistenci poskytujeme dětem a mladým lidem, které z důvodu dg. poruchy autistického spektra, potřebují pomoc osobního asistenta. V rámci služby osobní asistence probíhají volnočasové aktivity – kroužek tělovýchovný, kroužek jízdy na koních, kroužek sociálních dovedností a autirytmy.

Posláním odlehčovací služby Dětského klíče bylo poskytnout na přechodnou dobu péči dětem s PAS, které potřebují vysokou míru podpory během celého dne a nemohou zůstat sami ve svém přirozeném domácím prostředí. Odlehčovací služby poskytujeme pobytové, terénní a ambulantní. V rámci služby realizujeme víkendové pobyty, výlety, děti navštěvují aktivity v klubovně. Podle potřeb rodin a našich personálních možností realizujeme odlehčovací pobyty různého rozsahu v odlehčovacím bytě pro děti s autismem.

Finanční příspěvek ve výši 413 000 Kč bude čerpán na mzdové prostředky a provozní náklady. Projekt je realizován od 1.1.2012 – 31.12.2012.

 

 


NROS

Mája

Ve 13. ročníku sbírkového projektu Pomozte dětem! (2011 – 2012) jsme obdrželi finanční příspěvek ve výši 15 500,- Kč na projekt"MÁJA". Cílem tohoto projektu je podpořit rozvoj dívky s Rettovým syndromem (spadá do poruch autistického spektra) a to ve všech oblastech jejího vývoje. Jedná se o dítě bez možnosti samostatného pohybu, bez možnosti samostatně zvládat běžné denní úkony týkající se vlastní osoby. Potřebuje neustálý dohled, velmi často se střídající aktivity a nové podněty nutné pro další rozvoj.

Finanční příspěvek je použit na zajištění osobní asistence pro dívku s autismem. Dívka v doprovodu osobní asistentky navštěvuje po skončení vyučování volnočasové aktivity – kroužek tělovýchovný, kroužek jízdy na koních, klubovnu. Mája je vhodnou hrou, která je přizpůsobena jejím potřebám a schopnostem motivována k rozvoji a udržení stávajících dovedností.

Projekt je financován ze sbírkového projektu Pomozte dětem! Nadace rozvoje občanské společnosti a České televize. Děkujeme.

 

detsky-mozek

 

Marek

Marek je  chlapec s autismem. Potřebuje neustálou péči, která je velmi náročná a vyčerpávající.  Díky projektu  Nadace Dětský mozek se nám podařilo získat prostředky na financování odlehčovací služby.  Cílem odlehčovací služby je krátkodobé zajištění odborné a spolehlivé péče o chlapce – doprovod dítěte do školy a do volnočasových aktivit.

Krátkodobou péči pro Marka ve formě  osobní asistence zajišťuje při doprovodu do školy  asistentka  z Charity   Šumperk, doprovod do odpoledních volnočasových aktivit zajišťují asistentky Dětského klíče. Služba  osobní  asistence  tak alespoň částečně ulehčuje rodině její nelehký úkol v péči  o postižené  dítě,  rodina  může být více pohromadě a lépe zvládá  nesnadné  denní  úkoly.

Projekt je realizován od 1.9.2011 do 30.6.2012.

 

logo Naše dítě

V týdnu od 19. do 24. září 2011 se ve všech prodejnách ROSSMANN po celé ČR uskutečnil třetí ročník charitativní kampaně, jejíž výtěžek jde prostřednictvím Nadace Naše dítě na pomoc konkrétním dětem. Z výtěžku kampaně byla podpořena také obecně prospěšná společnost Dětský klíč. Nadace Naše dítě poskytla nadační příspěvek ve výši 600 000,- Kč na projekt „Osobní asistence a odlehčovací služba pro děti a mladé lidi s poruchami autistického spektra“. Projekt je realizován v době od 1.11.2011 do 30.11.2012.

Cílem projektu je zkvalitnit život dětem a mladým lidem s poruchou autistického spektra (PAS). Posláním osobní asistence je umožnit lidem s PAS setrvat v jejich přirozeném prostředí, pomáhat jim při činnostech, které nemohou vykonávat samostatně, při rozvoji jejich osobnosti, umožnit jim uspokojovat sociální potřeby a v co největší míře je začlenit do společnosti. Odlehčovací služba nabízí rodičům, kteří pečují o děti a mladé lidi s PAS odpočinek k nabrání nových sil nebo prostor k vyřízení vlastních záležitostí.

V rámci odlehčovací služby poskytujeme také pobytovou odlehčovací službu rodinám dětí a mladým lidem s autismem. Dětem a mladým lidem s autismem pak kvalifikovanou podporu, která je kompromisem mezi jeho zkušeností z rodiny a běžným způsobem života jeho vrstevníka.

Díky nadačnímu příspěvku můžeme navýšit kapacitu odlehčovacího bytu, posílit pracovní tým a lépe uspokojit potřeby rodin s dítětem s poruchami autistického spektra.

 

Nadace OKD

Nadace OKD nám podpořila projekt „Osobní asistence pro děti s autismem“ v rámci programu Pro zdraví částkou 
100 000,- Kč. Projekt je zaměřen na zkvalitnění života dětí s poruchami autistického spektra (PAS) a vyplnění jejich volného času smysluplnými aktivitami.

V rámci projektu nabízíme dětem a mladým lidem s PAS volnočasové aktivity. Ty představují ideální prostor, kde se může dítě realizovat, testovat svoje dovednosti, učit se novým věcem a být neustále v kontaktu s dalšími dětmi a asistenty. Děti navštěvují kroužek tělovýchovný, kroužek jízdy na koních, kroužek sociálních dovedností, autirytmy a klubovnu. Doprovod do kroužků a během kroužků zajišťují osobní asistentky.

Projekt byl realizován od 1.9.2011 do 31.8.2012.

 

vigo

Realizace hřiště pro autistické třídy speciální školy Šumperk, Třebízského 1 – celou stavbu nového hřiště financovala Nadace Vigo Foundation. Jedná se o zcela ojedinělý projekt, jehož cílem je pomáhat rozvíjet motorické schopnosti dětí s autismem.  Hřiště je vybaveno řadou speciálních pomůcek pro rozvoj jemné a hrubé motoriky, například provazový můstek s dřevěnou lávkou, kladina, věžička se skluzavkou, houpačky, tabule na malování, dětská lavička s kormidlem. Dětské hřiště výrazně zlepšilo kvalitu prostředí pro děti s autismem u speciální školy v Šumperku, mohou zde trávit čas v příjemném a podnětném prostředí.

nadace ÄŚP

Snoezelen - grantový příspěvek byl využit na částečné vybavení relaxační místnosti Snoezelen pro děti a mladé lidi s PAS. Místnost je specificky vytvořené prostředí pro účely senzorické stimulace, relaxace a prožití osobní zkušenosti.

Správným použitím pomůcek dochází k rozvoji celé osobnosti. Dětem a mladým lidem s PAS umožňuje vyjít z jejich běžného prostředí a přejít do jiných prostor, kde mohou získat zcela jiné nové zkušenosti.

 

Podpora pobytové služby – Získané finanční prostředky byly využity na přípravu projektu pobytové služby pro osoby s PAS s pracovním názvem „Asistenční dům pro osoby s PAS“.

 


Soubory ke stažení