Přejít k hlavnímu obsahu

Ukončené projekty

.

Ukončené projekty

Pomozte dětem, NROS

Projekt reaguje na obtížnou situaci v rodině s dvojčaty s autismem. Cílem projektu je odlehčení rodině v náročné péči o děti-dvojčata s autismem, umožnit matce odpočinek a možnost soustředit se na péči o nejmladší dítě. V rámci projektu nabízíme rodině odlehčovací službu - aktivity v klubovně a pobyt v odlehčovacím bytě. Jedná se o krátkodobý pobyt (na 1 noc) dětí mimo vlastní domov s osobním asistentem. Projekt bude realizován po dobu 12 měsíců, chlapci budou moci byt využívat 2 -3x v měsíci.

Finanční příspěvek bude použit na mzdové náklady.

Projekt  je podpořen z prostředků sbírky Pomozte dětem organizované Českou televizí a Nadací rozvoje občanské společnosti a je  realizován v období od 1. 3. 2015 do 28. 2. 2016.


Nadace DUHA

Cílem projektu je uspořádat víkendové pobyty pro děti a mladistvé s PAS. Program na víkend bude přizpůsoben složení dětí/mladistvých – jejich věku, zálibám, ale také omezením vyplývajícím z jejich handicapu.

Po dobu celého pobytu o děti pečují osobní asistenti, kteří jim připravují individuální program, přizpůsobený jejich věku a schopnostem. Každé dítě doprovází osobní asistent, který mu pomáhá orientovat se v základních životních situacích, iniciativně si všímá jeho potřeb. Vede ho ke správným sebeobslužným návykům a sociálním dovednostem. Víkendový pobyt je z důvodu specifik autismu dětí/mladistvých vysoce individualizovaný a uskutečňuje se na bázi 1 klient - 1 asistent.

Siemens

Společnost Siemens, s.r.o. poskytla Dětskému klíči finanční dar na projekt „nákup PC programu pro zhotovování a tisk komunikačních obrázků (piktogramů) pro děti s autismem“. Piktogramy jsou určeny především pro děti s PAS, které se nemohou dorozumívat mluvenou řečí. Komunikační obrázky můžeme  používat kdekoliv – v klubovně, v tělocvičně, na výletě, v obchodě.

nros_pomozte_detem.png

Cílem projektu je umožnit dětem s PAS aktivně a smysluplně trávit volný čas. Dílčím cílem projektu je posílení schopností soběstačnosti, sebeobsluhy, rozvoj motorických dovedností, rozvoj sociální komunikace.

Projekt napomáhá zapojit děti s autismem do zájmových kroužků za podpory osobních asistentů. Aktivity projektu jsou zaměřeny na rozvoj dětí a na minimalizaci dopadu zdravotního postižení na vývoj dítěte. Integrace umožní dítěti rychlejší adaptaci v cizím prostředí, učí se být samostatné, lépe komunikovat s okolím. Tím se zvyšuje jeho šance na plnohodnotný život.

Finanční  příspěvek  bude použit  na  mzdové náklady, nákup pomůcek a hraček pro děti a  částečnou  úhradu  pronájmu tělocvičny a stáje.

Projekt  je  podpořen z prostředků sbírky Pomozte dětem organizované Českou televizí a Nadací rozvoje občanské společnosti a je  realizován v období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015.

MŠMT

Základním cílem projektu je zapojení dětí a mládeže s handicapem, především s poruchami

autistického spektra do zájmového a neformálního vzdělávání, které probíhá mimo školu. Dílčím cílem projektu je snaha dále rozvíjet a prohlubovat klíčové schopnosti dětí a mládeže s PAS, získat nové zkušenosti a osvojit si důležité životní dovednosti.

Projekt je rozdělen do jednotlivých částí - klíčových aktivit z oblasti každodenního života. Aktivity se adaptují na aktuální potřeby dětí a mládeže s handicapem a také na prostředí, ve kterém probíhají. Zájmové a neformální vzdělávání probíhá prostřednictvím her, které jsou nezbytným prostředkem pro rozvoj dítěte. Konkrétní aktivity:

  • cvičení praktického života - návyky pracovních a sociálních dovedností, rozvoj, koordinace  pohybu;
  • smyslový materiál - tříbení a rozvíjení smyslů;
  • komunikace dětí  - vytváření slovní zásoby, schopnost porozumět řeči.

Zájmové a neformální vzdělávání pro cílovou skupinu děti a mládež s poruchami autistického spektra skýtá významnou příležitost pro navázání sociálních vztahů, pravidelnost činností, možnost vybrat si činnost podle svého přání.

Olomoucký kraj

Na zajištění sociálních služeb na území Olomouckého kraje v roce 2015 byla Dětskému klíči poskytnuta účelová dotace z prostředků účelové státní dotace. Dotace byla poskytnuta na běžné výdaje související s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb. Jedná se o osobní asistenci, odlehčovací službu a sociální rehabilitaci.

Olomoucký kraj

Na zajištění sociálních služeb na území Olomouckého kraje v roce 2015 nám z finančních prostředků Olomouckého kraje byla poskytnuta dotace na běžné výdaje související s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb. Finanční prostředky byly poskytnuty na odlehčovací služby.

Město Šumperk

V roce 2015 jsme na činnost Dětského klíče obdrželi dotaci od města Šumperka. Projekt je zaměřen k zajišťování a poskytování služby osobní asistence a odlehčovací služby a také k organizaci volnočasových aktivit pro děti a mladé lidi s poruchami autistického spektra. Finanční příspěvek bude použit na pomůcky a hračky pro děti a částečně na úhradu provozních nákladů.

Město Šumperk

Na zajištění poskytování sociáních služeb Dětského klíče v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách jsme od Města Šumperk obdrželi také dotaci na osobní asistenci a odlehčovací služby.

Obec Vikýřovice

Obcí Vikýřovice nám byla poskytnuta dotace na úhradu výdajů spojených s činností organizace, jejíž činnost má přínos pro obyvatele na území obce Vikýřovice. Více informací o obci http://www.vikyrovice.cz

Město Zábřeh

Město Zábřeh poskytlo Dětskému klíči neinvestiční dotaci na rok 2015 na úhradu výdajů souvisejících s celoroční činností organizace pro klienta z města Zábřeha. Více informací o městu http://www.zabreh.cz

Obec Paseka

Obec Paseka poskytla Dětskému klíči dotaci na zajištění činnosti společnosti v roce 2015. Více informací o obci http://obecpaseka.cz

NROS

Pro období 1.3.2014 –28.2.2015 jsme od NROS obdrželi finanční příspěvek na projekt  „Osobní asistence pro Danečka“. Cílem projektu bylo umožnit chlapci navštěvovat volnočasové aktivity a účastnit se letního pobytu pro děti s autismem. Aktivity byly realizovány za doprovodu asistenta, který chlapci pomáhá při činnostech, které sám nezvládá. Dílčím cílem projektu bylo poskytnout matce prostor pro odpočinek a regeneraci sil.

Příspěvek bude použit na úhradu mzdových nákladů pracovníků v sociálních službách.

Projekt byl financován ze sbírky Pomozte dětem organizované Českou televizí a Nadací rozvoje občanské společnosti.

ESF

Službu sociální rehabilitace poskytuje Dětský klíč Šumperk, o.p.s. v rámci projektu Olomouckého kraje „Vybrané služby sociální prevence v Olomouckém kraji“ v období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2014.

Sociální rehabilitace je poskytována formou ambulantních a terénních služeb. V rámci projektu poskytujeme následující základní činnosti:

  • nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnost a další činnosti vedoucí k sociálnímu začlenění – konkrétně nácvik hygienických návyků,  péče o domácnost, samostatného pohybu včetně orientace ve vnitřním i venkovním prostoru,
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – doprovázení do školy, školských zařízení, zaměstnání, k lékaři, do zájmových aktivit a doprovázení zpět, nácvik využívání dopravních prostředků, nácvik chování v různých společenských situacích, nácvik běžných a alternativních způsobů komunikace, kontaktu a práce s informacemi,
  • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti – upevňování získaných motorických, psychických a sociálních dovedností,
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou osoby z regionu Šumperk se zdravotním postižením zejména s diagnózou poruchy autistického spektra ve věku 15 – 26 let.

Cena služby

Služba je poskytována bezplatně.

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 

MŠMT

Základním cílem projektu je zapojení dětí a mládeže s handicapem do oblasti neformálního vzdělávání, které probíhá mimo školu. Dílčím cílem projektu je snaha dále rozvíjet a prohlubovat klíčové schopnosti dětí a mládeže s handicapem, získat nové zkušenosti a osvojit si důležité životní dovednosti.

Projekt je rozdělen do jednotlivých částí - klíčových aktivit z oblasti každodenního života. Aktivity se adaptují na aktuální potřeby dětí a mládeže s handicapem a také na prostředí, ve kterém probíhají. Vzdělávání probíhá prostřednictvím her, které jsou nezbytným prostředkem pro rozvoj dítěte. Konkrétní aktivity:

  • cvičení praktického života - návyky pracovních a sociálních dovedností, rozvoj koordinace  pohybu;
  • smyslový materiál - tříbení a rozvíjení smyslů;
  • řeč - vytváření slovní zásoby, schopnost porozumět řeči.

Neformální vzdělávání pro cílovou skupinu děti a mládež s poruchami autistického spektra skýtá významnou příležitost pro navázání sociálních vztahů, pravidelnost činností, možnost vybrat si činnost podle svého přání.

Projekt je realizován od 1.1.2014 do 31.12. 2014.