Přejít k hlavnímu obsahu

Ukončené projekty

.

Ukončené projekty

Pomozte dětem, NROS

Projekt reaguje na obtížnou situaci v rodině s dvojčaty s autismem. Cílem projektu je odlehčení rodině v náročné péči o děti-dvojčata s autismem, umožnit matce odpočinek a možnost soustředit se na péči o nejmladší dítě. V rámci projektu nabízíme rodině odlehčovací službu - aktivity v klubovně a pobyt v odlehčovacím bytě. Jedná se o krátkodobý pobyt (na 1 noc) dětí mimo vlastní domov s osobním asistentem. Projekt bude realizován po dobu 12 měsíců, chlapci budou moci byt využívat 2x v měsíci.

Finanční příspěvek bude použit na mzdové náklady.

Projekt je podpořen z prostředků sbírky Pomozte dětem organizované Českou televizí a Nadací rozvoje občanské společnosti a je realizován v období od 1. 3. 2017 do 28. 2. 2018.


MŠMT

Projekt byl zaměřen na podporu zájmových aktivit dětí a mládeže s diagnózou poruchy autistického spektra (PAS) ve volném čase. V projektu byly pro děti/mládež s PAS připraveny takové aktivity, ve kterých se mohli rozvíjet a zdokonalovat se. Integrace těmto dětem/mládeži s PAS umožnila rychlejší adaptaci v cizím prostředí, učila je být více samostatné, lépe komunikovat s okolím. Tím se zvyšuje také jejich šance na plnohodnotný život a uplatnění v dospělosti.


Obcí Rapotín nám byla poskytnuta dotace na úhradu výdajů spojených s činností organizace, jejíž činnost má přínos pro obyvatele na území obce Rapotín. Více informací o obci www.rapotin.cz


olomoucky_kraj.png

Cílem projektu bylo uskutečnit pobyt pro děti s poruchami autistického spektra, které se  z důvodu svého postižení a kvůli problémovému chování nemohly zúčastnit jiných pobytů a táborů. Děti s PAS se zúčastnily letního pobytu ve Štědrákově Lhotě. Letní pobyt  proběhl ve dvou 5denních navazujících turnusech v době od 6. 8. do 14. 8. 2016. Pobyt vedla vedoucí osobní asistence, tým doplňovali osobní asistenti. Asistenti se spolu s vedoucím týmu podíleli na zajištění programu pobytů, pracovali s uživateli na rozvoji sebeobsluhy, komunikace a sociálních dovedností a celodenně o uživatele pečovali. Rodiny pečující o dítě s PAS tak získají čas k odpočinku, regeneraci sil a možnost vykonávat jiné činnosti, než je jen péče o dítě s postižením.


Nadace Naše dítě

Projekt usiluje o vytvoření nabídky každodenních cílených aktivit, které mají komplexně podpořit rozvoj schopností dětí s diagnózou PAS v oblasti vnímání, motoriky, sociální komunikace a samostatnosti.

Projekt je rozdělen do jednotlivých aktivit z oblasti každodenního života. Aktivity se adaptují na aktuální potřeby dětí s PAS a také na prostředí, ve kterém probíhají. Aktivity probíhají prostřednictvím her, které jsou nezbytným prostředkem pro rozvoj dítěte.

Konkrétní aktivity:

  • cvičení praktického života - návyky pracovních a sociálních dovedností, rozvoj pohybové dovednosti,
  • rozvoj hrubé a jemné motoriky, celková koordinace pohybů;
  • smyslový materiál - tříbení a rozvíjení smyslů;
  • komunikace dětí - vytváření slovní zásoby, schopnost dětí porozumět řeči.

Cílem poskytovaných aktivit není jen rozvoj a získání nových dovedností, ale také relaxace a zábava. Při aktivitách děti s PAS doprovází osobní asistenti.

Projekt je realizován od 1. 7. 2015 – 30. 6. 2016.


Olomoucký kraj

Od Olomouckého kraje jsme v rámci Dotačního programu pro sociální oblast  a dotačního titulu Podpora aktivit směřující k sociálnímu začleňování obdrželi dotační příspěvek na osvětovou kampaň „Rozviťme se modře“. Jejím cílem bylo zvýšit povědomí veřejnosti o problematice poruch autistického spektra a vyjádřit podporu lidem právě s touto poruchou a jejich blízkým.

Akcí Rozviťme se modře byly zahájeny Dny osvěty o autismu, které se konají každoročně v dubnu a směřují k 2.4., k datu, které vyhlásila OSN Světovým dnem pro porozumění autismu.V tyto dny jsme pořádali akce na podporu zkvalitnění života osob s PAS.