Dětský Klíč Šumperk

Dětský Klíč Šumperk

Z historie

2000 – Vznik organizace byl iniciován potřebou pomoci dětem a rodičům handicapovaných dětí – zejména s poruchami autistického spektra (PAS), a to v regionu Šumperk, Zábřeh a Hanušovice. V této oblasti, znevýhodněné svou geografickou polohou a velkou vzdáleností od velkých měst. Činnost společnosti byla zahájena v návaznosti na Speciální základní a mateřskou školu pro žáky s více vadami, kde byla první auti třída s pěti dětmi se zavedeným speciálním vzdělávacím programem, který využívá prvky tzv. TEACCH programu. Byla založena na základě iniciativy rodičů autistických dětí a pedagogů této školy. Již od prvopočátku se ukázala finanční náročnost na materiální vybavení této třídy. Veškeré získané finanční prostředky organizace Dětský klíč první tři roky existence tedy plynuly na zakoupení didaktických pomůcek pro zkvalitnění výuky.

2001 - organizace realizuje první projekty, získává dárce z řad firem a jednotlivců, finanční prostředky putují na podporu speciální SŠ, ZŠ a MŠ Šumperk. Ve spolupráci se školou pořádá první ročník benefiční akce - ,,Módní přehlídka“. Díky postupnému získávání peněz od velkých sponzorů a drobných dárců mohli být odborně proškoleni speciální pedagogové.

2002 - organizace zaměstnává koordinátora projektů, realizují se první odborné semináře pro rodiče handicapovaných dětí. Za finanční podpory z nadace ADRA vzniká první osobní asistence.

2003 - od roku 2003 společnost reagovala na poptávku ze strany rodin po naplnění volného času autistických dětí. Začaly se tedy realizovat projekty volnočasových aktivit s osobní asistencí v podobě tělovýchovného kroužku, jízdy na koních, canisterapie a byla vybavena kuchyňka za účelem procvičování základních sociálních dovedností. Pomůcky získala i výtvarná dílna se zaměřením na arteterapii.

2004 - v roce 2004 se klienti organizace mohli zúčastnit letního integračního pobytu v atmosféře běžného dětského tábora. Organizace také pořádala pro rodiče, rodinné příslušníky a pedagogy odborné semináře a seznamovala je s problematikou autismu. V tomto roce vzniká odlehčovací služba do rodin.

2005 - Dětský klíč rozšiřuje svoje aktivity, informuje veřejnost o své činnosti. Zajišťuje odborné vzdělávání osobních asistentů. Město Šumperk oceňuje práci organizace cenou Města Šumperka v oblasti sociálních služeb, návrh na ocenění podali obyvatelé města.

2006 - organizace personálně posílí o dvě pracovní síly- sociální pracovnici, administrativní pracovnici. Stěhuje se do větších prostor, kde zahajuje novu službu- Klubovna Dětského klíče. Nabídka je dále rozšířena o víkendové pobyty pro děti s autismem. Dětský klíč je zařazen do komunitního plánování sociálních služeb města Šumperka, celý rok věnuje prezentaci organizace a práci s veřejností.

2007 - v souvislosti s novelizací zákona o sociálních službách dochází k registraci služeb Krajským úřadem Olomouckého kraje - osobní asistence a odlehčovací služba pro děti s handicapy především pro děti s autismem. Organizace nabízí volnočasové aktivity, víkendové pobyty a nově jednodenní výlety a prázdninový letní pobyt ve dvou po sobě jdoucích turnusech.

2008 - v průběhu roku 2008 organizace kladla důraz na odborné proškolení osobních asistentů absolvováním kurzu pracovník v sociálních službách. Další pozitivní změnou v Dětském klíči bylo přestěhování zázemí, kanceláří a klubovny pro poskytování odlehčovacích služeb do nových, větších a přístupnějších prostor.

2009 - zaregistrování nové sociální služby Dětského klíče - odlehčovací byt, proškolení asistenta pro novou službu, vybavení prostor bytu.

2010 - zahájení realizace projektu „Autismus není překážkou – program pro mladistvé s autismem a osoby pečující o osobu blízkou“ č. CZ 1 04/3.1.02/43.00002 podpořeného Evropským sociálním fondem v rámci operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Dětský klíč realizuje mimo jiné také službu tréninkového bydlení. Za přínos v oblasti sociálních služeb byla organizaci udělena Cena Města Šumperka.

2011 – děti, rodiče, zaměstnanci a rodinní příslušníci zahájili novou tradici společnou fotkou v modrém a zapojili se tak do kampaně „Lihgt it up blue“ (Rozsviťme se modře). V průběhu roku došlo ke změně v personální oblasti na pozici sociální pracovník.

2012 – Na začátku roku 2012 jsme se přestěhovali do nových prostor v Šumperku na Kozinově ulici č. 35/5. Současně jsme zahájili provoz dalšího odlehčovacího bytu pro naše klienty. V dubnu se nám podařilo zaregistrovat novou sociální službu – sociální rehabilitaci a navázali jsme spolupráci s Charitou Šumperk.

2013 – zahájení a realizace projektu „Sociální rehabilitace“, v rámci projektu jsme navázali spolupráci s Městskou knihovnou Šumperk, Zemědělským skanzenem „U Havlíčků“ v Rapotíně a pokračovali jsme ve spolupráci s Charitou Šumperk. V létě jsme přestěhovali klubovnu ze Štefánikovy ulice do nových prostor na ul. 28. října 1, v Šumperku.

2014 – v dubnu jsme poprvé uspořádali den otevřených dveří ve všech našich prostorách a  spolu s našimi přáteli a příznivci jsme se poprvé 2. dubna 2014 vyfotili v modrém před Šumperskou radnicí a zahájili tak novou tradici. Podařilo se nám zahájit projekt výstavby odlehčovacího bydlení v Temenici. Úspěšně jsme absolvovali inspekci kvality poskytovaných služeb osobní asistence.