Přejít k hlavnímu obsahu

Ukončené projekty

.

Ukončené projekty

Šumperk

Na činnost Dětského klíče jsme obdrželi pro rok 2012 dotaci od města Šumperka. Projekt je zaměřen k zajišťování a poskytování služby osobní asistence a odlehčovací služby a také k organizaci volnočasových aktivit pro děti a mladé lidi s poruchami autistického spektra.

Finanční příspěvek ve výši 20 000,- Kč bude použit na pomůcky a hračky pro děti a částečně na úhradu provozních nákladů.

MPSV

Na základě žádosti jsme obdrželi dotace ze státního rozpočtu na poskytování sociálních služeb – služba osobní asistence a odlehčovací služby. Osobní asistenci poskytujeme dětem a mladým lidem, které z důvodu dg. poruchy autistického spektra, potřebují pomoc osobního asistenta. V rámci služby osobní asistence probíhají volnočasové aktivity – kroužek tělovýchovný, kroužek jízdy na koních, kroužek sociálních dovedností a autirytmy.

Posláním odlehčovací služby Dětského klíče bylo poskytnout na přechodnou dobu péči dětem s PAS, které potřebují vysokou míru podpory během celého dne a nemohou zůstat sami ve svém přirozeném domácím prostředí. Odlehčovací služby poskytujeme pobytové, terénní a ambulantní. V rámci služby realizujeme víkendové pobyty, výlety, děti navštěvují aktivity v klubovně. Podle potřeb rodin a našich personálních možností realizujeme odlehčovací pobyty různého rozsahu v odlehčovacím bytě pro děti s autismem.

Finanční příspěvek ve výši 413 000 Kč bude čerpán na mzdové prostředky a provozní náklady. Projekt je realizován od 1.1.2012 – 31.12.2012.

NROS

Ve 13. ročníku sbírkového projektu Pomozte dětem! (2011 – 2012) jsme obdrželi finanční příspěvek ve výši 15 500,- Kč na projekt"MÁJA". Cílem tohoto projektu je podpořit rozvoj dívky s Rettovým syndromem (spadá do poruch autistického spektra) a to ve všech oblastech jejího vývoje. Jedná se o dítě bez možnosti samostatného pohybu, bez možnosti samostatně zvládat běžné denní úkony týkající se vlastní osoby. Potřebuje neustálý dohled, velmi často se střídající aktivity a nové podněty nutné pro další rozvoj.

Finanční příspěvek je použit na zajištění osobní asistence pro dívku s autismem. Dívka v doprovodu osobní asistentky navštěvuje po skončení vyučování volnočasové aktivity – kroužek tělovýchovný, kroužek jízdy na koních, klubovnu. Mája je vhodnou hrou, která je přizpůsobena jejím potřebám a schopnostem motivována k rozvoji a udržení stávajících dovedností.

Projekt je financován ze sbírkového projektu Pomozte dětem! Nadace rozvoje občanské společnosti a České televize. Děkujeme.

Nadace Dětský

Marek je  chlapec s autismem. Potřebuje neustálou péči, která je velmi náročná a vyčerpávající.  Díky projektu Nadace Dětský mozek se nám podařilo získat prostředky na financování odlehčovací služby.  Cílem odlehčovací služby je krátkodobé zajištění odborné a spolehlivé péče o chlapce – doprovod dítěte do školy a do volnočasových aktivit.

Krátkodobou péči pro Marka ve formě  osobní asistence zajišťuje při doprovodu do školy  asistentka  z Charity   Šumperk, doprovod do odpoledních volnočasových aktivit zajišťují asistentky Dětského klíče. Služba  osobní  asistence  tak alespoň částečně ulehčuje rodině její nelehký úkol v péči  o postižené  dítě,  rodina  může být více pohromadě a lépe zvládá  nesnadné  denní  úkoly.

Projekt je realizován od 1.9.2011 do 30.6.2012.

Nadace Naše dítě

V týdnu od 19. do 24. září 2011 se ve všech prodejnách ROSSMANN po celé ČR uskutečnil třetí ročník charitativní kampaně, jejíž výtěžek jde prostřednictvím Nadace Naše dítě na pomoc konkrétním dětem. Z výtěžku kampaně byla podpořena také obecně prospěšná společnost Dětský klíč. Nadace Naše dítě poskytla nadační příspěvek ve výši 600 000,- Kč na projekt „Osobní asistence a odlehčovací služba pro děti a mladé lidi s poruchami autistického spektra“. Projekt je realizován v době od 1.11.2011 do 30.11.2012.

Cílem projektu je zkvalitnit život dětem a mladým lidem s poruchou autistického spektra (PAS). Posláním osobní asistence je umožnit lidem s PAS setrvat v jejich přirozeném prostředí, pomáhat jim při činnostech, které nemohou vykonávat samostatně, při rozvoji jejich osobnosti, umožnit jim uspokojovat sociální potřeby a v co největší míře je začlenit do společnosti. Odlehčovací služba nabízí rodičům, kteří pečují o děti a mladé lidi s PAS odpočinek k nabrání nových sil nebo prostor k vyřízení vlastních záležitostí.

V rámci odlehčovací služby poskytujeme také pobytovou odlehčovací službu rodinám dětí a mladým lidem s autismem. Dětem a mladým lidem s autismem pak kvalifikovanou podporu, která je kompromisem mezi jeho zkušeností z rodiny a běžným způsobem života jeho vrstevníka.

Díky nadačnímu příspěvku můžeme navýšit kapacitu odlehčovacího bytu, posílit pracovní tým a lépe uspokojit potřeby rodin s dítětem s poruchami autistického spektra.

Nadace OKD nám podpořila projekt „Osobní asistence pro děti s autismem“ v rámci programu Pro zdraví částkou 
100 000,- Kč. Projekt je zaměřen na zkvalitnění života dětí s poruchami autistického spektra (PAS) a vyplnění jejich volného času smysluplnými aktivitami.

V rámci projektu nabízíme dětem a mladým lidem s PAS volnočasové aktivity. Ty představují ideální prostor, kde se může dítě realizovat, testovat svoje dovednosti, učit se novým věcem a být neustále v kontaktu s dalšími dětmi a asistenty. Děti navštěvují kroužek tělovýchovný, kroužek jízdy na koních, kroužek sociálních dovedností, autirytmy a klubovnu. Doprovod do kroužků a během kroužků zajišťují osobní asistentky.

Projekt byl realizován od 1.9.2011 do 31.8.2012.